Pentadbiran Harta Pusaka Tanpa Wasiat

Apabila seseorang meninggal dunia tanpa Wasiat, seorang pentadbir atau beberapa orang pentadbir mestilah dilantik untuk mentadbir harta si mati. Pentadbir akan menghimpunkan semua aset serta menyelesaikan liabiliti si mati termasuklah hutang dunia dan akhirat serta mengagihkan lebihan harta si mati menurut hukum Syariah.

Prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk permohonan perlantikan Pentadbir dan tugas-tugas serta  tanggungjawabnya adalah tertakluk kepada undang-undang berkenaan, dimana yang paling utama adalah Akta Probet dan Pentadbiran 1959.

Sesungguhnya pentadbiran harta pusaka adalah tugas yang berat dan memilih Pentadbir yang salah akan menyebabkan benefisiari berada dalam keadaan menderita.

Mengapa anda perlu melantik syarikat amanah sebagai Pentadbir?

Masalah yang akan berlaku adalah mengenai pelantikan Pentadbir  di mana  di  bawah Seksyen 35 Akta Probet dan Pentadbiran 1959 menetapkan bahawa pentadbir perlu menyediakan  dua orang penjamin bagi membolehkan beliau mentadbir harta pusaka si mati, kecuali di dalam keadaan tertentu. Jaminan yang perlu diberi adalah bernilai sama dengan nilai kasar harta pusaka si mati. Walau bagaimanapun, pengecualian diberikan kepada Syarikat Amanah, di mana ia boleh mentadbir tanpa perlu mengemukakan penjamin.

Perkhidmatan Pentadbiran Harta Pusaka Tidak Berwasiat

Sebagai syarikat amanah, as-Salihin Trustee Berhad juga menyediakan perkhidmatan pentadbiran Harta Pusaka Tidak Berwasiat.

Kami mempunyai kepakaran dan pengalaman untuk menjalankan tanggungjawab yang berat untuk mentadbir harta pusaka, tugas kami termasuklah yang berikut :

Mengenalpasti aset dan liabiliti si mati samada di Malaysia atau luar negara.

Mengenalpasti orang yang berhak ke atas harta pusaka.

Memohon sijil Faraid daripada pihak yang berkuasa.

Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir.

Membayar hutang.

Menguruskan urusan cukai dan liabiliti.

Mengagihkan harta pusaka kepada benefisiari mengikut Faraid.

Menyediakan semua penyata akaun serta dokumen yang berkaitan.

Pentadbiran Harta Pusaka Kecil

as-Salihin boleh membantu waris Faraid untuk membuat permohonan Harta Pusaka Kecil di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) di seluruh Malaysia. Ini terpakai bagi harta pusaka yang ditinggalkan bernilai kurang RM 2,000,000 merangkumi harta alih dan harta tak alih.

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa Wasi anda. Jangan biarkan orang lain membuat keputusan untuk anda. Adalah penting untuk memastikan Wasi yang dilantik mampu serta layak menjalankan tugas bagi memastikan kebajikan si mati dan ahli keluarga terjaga.
Scroll to Top