Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood

B. Sh. (UM), M.Sh. (UM), Ph.D (Birmigham).
  • Pengarah, UM Awqaf, Universiti Malaya.
  • Pensyarah Kanan di Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood kini merupakan Pengarah UM Awqaf, Universiti Malaya dan Pensyarah Kanan di Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian Kelas Pertama) daripada Universiti Malaya pada tahun 1992.

Pada tahun 1996, beliau dianugerahkan Ijazah Sarjana Syariah oleh universiti yang sama. Beliau kemudiannya menyambung pengajian dalam jurusan yang sama di United Kingdom dan memperolehi Doktor Falsafah di dalam Pengajian Islam daripada Universiti of Birmingham. Beliau adalah pensyarah bagi program ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana di Universiti dalam subjek yang meliputi bidang pengajian beliau, iaitu, Undang-undang Harta Islam dan Pentadbiran Harta Orang Islam di Malaysia (termasuk Baitulmal, Wakaf, Zakat, Hak Pewarisan, Hibah, Wasiat dan Penamaan Harta).

Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh juga telah mengendalikan berbagai-bagai kajian di dalam Wakaf dan Hibah. Beliau yang merupakan seorang penulis yang berbakat dan telah menerbitkan beberapa buah buku dan artikel termasuk Bagaimana Membuat Wakaf ( 2001), Undang-Undang Ancam Tanah Wakaf (2001), Wakaf dan Syariah di Malaysia (2001), Harta Wakaf Tiada (2001), Bersedekah Jariah Melalui Amalan Perwakafan (2001), The Legal Principles of Waqf: An Analysis (2001), Pewaris Kajian terhadap pungutan Zakat di Wilayah Persekutuan (2002), Keperluan Asas Perwakafan (2002), Siapakah Yang Layak Menerima Wakaf (2002), Apakah Harta Yang Boleh Diwakafkan (2002), Perlaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia (2002), Undang-Undang Pentadbiran Harta Wakaf di Malaysia (2003), Prinsip Undang-undang Wakaf di dalam Malaysia: Suatu Penilaian (2003), Pengurusan Masjid Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia (2004), The Administration of Waqf in Malaysia (2005) dan Waqf in Malaysia : Legal Perspectives (2005).

Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh juga telah menyertai beberapa seminar / bengkel di mana beliau telah membentangkan topik Towards Management of Professional and Competent Wakaf Asset, Administration of Mosques According to the Malaysian Law Perspectives, The Administration of Wakaf, Wills and Hibah in Malaysia, The Implementation of Istibdal in the Development of Wakaf Properties in Malaysia and How to Constitute Wakaf. Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh juga telah muncul di dalam beberapa temu ramah dan perbincangan di stesen televisyen di dalam negara berkenaan dengan subjek yang berkaitan dengan kepakaran beliau. Beliau juga telah menyumbangkan beberapa artikel untuk majalah yang berkaitan seperti Dunia Islam, Perempuan dan Anis dari semasa ke semasa.

Scroll to Top